W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI:
Godz.: 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30 (Suma), 18.00

W DNI POWSZEDNIE:
Godz.: 7.00, 17.30 i 18.00

SPOWIEDŹ:
Podczas każdej Mszy świętej 

PONIEDZIAŁEK: 9:00 - 13:00

WTOREK: 9:00 - 13:00; 15:00 - 17:00

ŚRODA: 15:00 - 17:00

CZWARTEK: 9:00 - 13:00

PIĄTEK: 9:00 - 13:00

Kancelaria nie udziela informacji związanych z funkcjonowaniem Cmentarzy Służewskich. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Zarząd Cmentarzy Służewskich" po lewej stronie.

 

Adres:
Fosa 17
02-768
tel. 22 843 19 42

e-mail: kancelaria@swkatarzyna.eu

Zarząd Cmentarzy Służewskich

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z cmentarzami parafialnymi

Zarząd Cmentarzy Służewskich udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania cmentarzy parafialnych (przy ul. Fosa oraz ul. Wałbrzyskiej), tj. wykup miejsc, opłata pokładnego, prace związane z remontem/ stawianiem pomników. 

Również w przypadku, gdy rodzina samodzielnie zajmuje się formalnościami związanymi z pogrzebem bliskiej osoby, przed odwiedzeniem kancelarii parafialnej, należy udać się do Zarządu Cmentarzy.

Nr kontaktowy do Zarządu: 22 847 63 58

e-mail: zarzad-cm@swkatarzyna.eu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9.00 - 13.00

Wtorek 9.00 - 17.00

Środa 11.00 - 13.00

Czwartek 9.00 - 13.00

Piątek 9.00 - 13.00

 

 

Regulamin cmentarza

Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Warszawie przy ul. Fosa zwanej dalej Parafią

 

 

 

Cmentarz jest cmentarzem rzymskokatolickim (zwanym dalej cmentarzem)

 

Cmentarz jest świętym miejscem szczególnym przeznaczonym do grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy. Z powyższego powodu kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy, prawem kanonicznym i ustaloną praktyką cmentarną w zakresie chowania  i grobów.

 

Umożliwiając oddanie czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie polecamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego Regulaminu Cmentarza ( zwanego dalej regulaminem)

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

                                                                            Par. 1

 

1. Cmentarz pełni funkcję cmentarza wyznaniowego i stanowi własność Parafii.

 

2. Administrowaniem cmentarza zajmuje się Zarząd Cmentarzy Służewskich zwany dalej Zarządem Cmentarza, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych.

 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

4. Do zadań administracyjnych w szczególności należy:

 

a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielenie miejsca do urządzenia grobu

 

b) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych

 

c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza

 

d) prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

 

e) utrzymywanie w porządku dróg dojazdowych oraz wewnętrznych na terenie cmentarza, dostępu do pól grzebalnych, urządzeń sanitarnych oraz wodnokanalizacyjnych a nadto zbieranie i wywóz  nieczystości i śmieci

 

f) konserwacja budynków znajdujących się na terenie cmentarza

 

g) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowane i ziemne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu

 

                                                                          Par. 2

 

 

 

1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby i kolumbaria.

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

 

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią. Urna składana do  grobu ziemnego winna być zabezpieczona w sposób trwały przed uszkodzeniem mechanicznym np. poprzez umieszczenie jej w obmurowanej niszy

 

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie

 

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn

 

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok

 

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn

 

f) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu

 

3.  Przez usługi pogrzebowe rozumie się transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok do dnia pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych

 

4. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską

 

5. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową , montażem, demontażem lub naprawą nagrobka

 

Rozdział II   Zarząd Cmentarza

 

                                                                                  Par.3

 

1, Zarząd Cmentarza wykonuje czynności w imieniu i pod nadzorem Proboszcza Parafii i uprawniony jest w szczególności do:

 

a) zawierania umów o ustanowienie prawa do dysponowania grobem

 

b) potwierdzania kto jest aktualnie wpisany jako Dysponent prawa do grobu zwany dalej Dysponentem

 

c) wydawania pisemnej zgody na pochowanie/ dochowanie, ekshumację zwłok i inne czynności po przedstawieniu koniecznych zezwoleń wydanych przez uprawnione organy

 

d) wydawanie pisemnej zgody na prowadzenie robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich ( budowy, przebudowy, remonty grobów oraz nagrobków, usuwania drzew lub krzewów)

 

e) dokonywanie czynności w celu przywrócenia stanu poprzedniego w razie stwierdzenia samowolnych zmian w zakresie określonym pod lit. d) oraz zmian naruszających SAKRALNY CHARAKTER I POWAGĘ CMENTARZA. Przywrócenie stanu poprzedniego, za wyjątkiem sytuacji nagłych i niecierpiących zwłoki, powinno być dokonane po uprzednim wezwaniu Dysponenta grobu

 

f) ustalania i pobierania opłat cmentarnych

 

2. Zarząd Cmentarza działający w imieniu Proboszcza:

 

a) prowadzi Księgę Zmarłych pochowanych na cmentarzu

 

b) prowadzi ewidencję grobów i określa sposób ich jednoznacznego oznaczenia

 

c) prowadzi ewidencję dysponentów grobów i wydaje odpowiednie zaświadczenia

 

d) po konsultacji z Proboszczem ustala wysokość opłat cmentarnych oraz dokonuje ich pobrania

 

e) zapewnia ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez osoby trzecie na terenie cmentarza  oraz za szkody w postaci dewastacji mienia.

 

f) nie ubezpiecza grobów i nie odpowiada za stan grobu, uszkodzenie tablic i pomników oraz kradzież wazonów i kwiatów

 

g) odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niezachowania należytej staranności ponosi Dysponent grobu

 

h) Zarząd Cmentarza ani Proboszcz nie rozstrzyga sporów pomiędzy członkami rodziny zmarłego. Rodzina zmarłego winna ustanowić Dysponenta grobu, który będzie miał prawo decyzji, kogo pochować w grobie i który będzie wnosił opłaty ustanowione przez Zarząd.

 

                                                                                  Par.4

 

1. Zarząd Cmentarza w imieniu Proboszcza ma prawo odmówić zgody :

 

a) na pochówek jeżeli na cmentarzu nie będzie miejsca na urządzenie grobu,

 

b) na dochowanie we wskazanym grobie, w razie braku uprawnień do tego grobu osoby zgłaszającej się po zgodę na pochówek,

 

c) na dochowanie, w przypadku nie uregulowania opłat związanych z danym grobem

 

d) w przypadku powstania sporu pomiędzy krewnymi zmarłego a Dysponentem  grobu co do pochówku zmarłego

 

2. W przypadkach określonych w ust.1 lit b), c) i d) Zarząd Cmentarza proponuje inne miejsce pochówku na cmentarzu, o ile takie miejsce jest możliwe do zaproponowania z uwagi na dostępność.

 

                                                              Rozdział III   Postanowienia porządkowe                                                                           

                                                                               Par.5

 

1. Cmentarz przy ul. Fosa jest otwarty codziennie w godzinach od 6.00 do 20.00, a cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej od 8.00 do 20.00

 

2. Osoby przebywające na cmentarzu obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza i stosowania się do regulaminu cmentarza.

 

3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na cmentarzu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

                                                                                Par.6

 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym

 

- palenia papierosów

 

- wprowadzania zwierząt,

 

- poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego cmentarzem

 

- jazdy pojazdami jednośladowymi ( rowery) oraz innym sprzętem sportowo- rekreacyjnym

 

- przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia

 

- niszczenia zieleni pojemników na śmieci

 

- wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi

 

- zanieczyszczania cmentarza

 

- zabudowy grobu wykraczającej  poza powierzchnię miejsca grzebalnego

 

- chodzenia po nagrobkach, płytach betonowych zakrywających miejsca do grobu

 

- samowolnego wykonywania prac budowlanych

 

- prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz innych czynności naruszających powagę miejsca

 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zezwolenia Zarządcy:

 

- chowania zwłok, ekshumacji bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca

 

- wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych, prowadzenia działalności handlowej

 

- ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń

 

- wjazdu pojazdami mechanicznymi

 

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów

 

- gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych

 

                                                                                   Par.7

 

1. Wykonywania wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczone wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza, po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie zezwolenia są wymagane

 

2. Wszelkie prace remontowo- budowlane, np. wymiana pomników, remont już istniejących, mogą być prowadzone w dni powszednie od godz.8.00- 13.00

 

3.Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia Zarządcy uważanie są za prowadzone niezgodnie z prawem - nielegalnie

 

4. Prace remontowo- budowlane  nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w okresie od 25 października do 4 listopada

 

5. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego, nienależytego wykonania robót  czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika oraz obrębu o szerokości 20 cm wokół pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Par.8

 

1. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń i informacji Zarządcy cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych na terenie cmentarza.

 

2. Zarządcy cmentarza przysługuje prawo do kontroli oraz wglądu do pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości.

 

3. Krzyże, trwale umocowane, mogą być ustawiane wyłącznie na grobach

 

                                                                                   Par. 9

 

1. Wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów przeprowadzana jest przez Zarząd cmentarza po uzyskaniu zgody Wydziału Ochrony Środowiska i może być wykonywana tylko przez podmioty działające na zlecenie Zarządu.

 

2. Wycinanie drzew odbywa się na koszt osoby składającej podanie o wycinkę.

 

Rozdział IV Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 

                                                                                  Par.10

 

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w biurze Zarządu cmentarza.

 

2. Biuro Zarządu cmentarza prowadzi, przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

 

a) kartoteki grobów ( kwatera, rząd, numer),

 

b) dokumentację związaną z prawem do dysponowania grobem,

 

c) archiwariusze ( wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie),

 

d) karty zgonu,

 

e) księgę cmentarną ( zmarłych),

 

3. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządu cmentarza podlegają ochronie w myśl przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( DZ.U.UEL NR 119) zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. 2018 poz.1000)

 

4. Administratorem danych jest Parafia,

 

5. Dane gromadzone w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej, są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie,

 

6. Dysponent oraz spadkobiercy grobu przekazując swoje dane Zarządowi cmentarza wyrażają jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie. Osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych, na każde jej żądanie, przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych,

 

7. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zwróci się do biura Zarządu z pisemnym wnioskiem zawierającym informacje dotyczące wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych.

 

8. Informacje dotyczące właścicieli grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są tylko najbliższej rodzinie.

 

9. Prace wykonane przy grobie, których nie zgłoszono w biurze Zarządu cmentarza i które nie zostały opłacone , nie zmieniają określonej w dokumentacji grobu.

 

10. Osoby składające w Zarządzie cmentarza oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte z takimi osobami umowy na dysponowanie grobem ulegają automatycznemu wygaśnięciu.

 

Rozdział V   Zasady dysponowania i zarządzania grobem

 

                                                                                   Par.11

 

1. Prawo do dysponowania grobem powstaje na podstawie pisemnej umowy bądź potwierdzenia nabycia prawa do dysponowanie grobem zawartej pomiędzy osobą zamierzającą urządzić  grób a Zarządem Cmentarza przy okazji "rezerwacji" miejsca na grób, który powstanie w przyszłości. Przyjmuje się, że prawo do grobu  i pochowania mają krewni w linii prostej  pierwszego pochowanego w danym grobie albo osoby  na którą grób został zapisany, a w razie braku tych osób krewnym bocznym do IV stopnia W przypadku pierwszego  pochówku, dysponentem grobu jest osoba, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu za ich pisemną zgodą. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą rościć prawo do grobu. Zabrania się odstępowania praw do grobu odpłatnie oraz na rzecz osób obcych uwagi na charakter grobów i cmentarzy jako miejsc sakralnych.

 

 

 

2. Dysponent grobu ma prawo zrzec się, w formie pisemnej w Biurze Zarządu Cmentarza, prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków  rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie.

 

                                                                                   Par. 12

 

1. Prawo do wolnych miejsc w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby mają członkowie rodziny  pierwszego zmarłego pochowanego w tym grobie wg kolejności:

 

- pozostały małżonek/ małżonka

 

-krewni zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki

 

- krewni wstępni: rodzice, rodzeństwo( jeśli pochowany zmarł jako panna, kawaler)2.

 

2. Posiadanie prawa do wolnych miejsc w grobie nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione powyżej.

 

3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz osób trzecich pominięciem kolejności wymienionej w ustępie 1.

 

4. Do prawa do grobu nie stosuje się powszechnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego.

 

5. Z chwilą pochowania w grobie dysponenta grobu, do zarządzania pozostałymi miejscami w grobie, upoważnieni są wspólnie  wszyscy pozostali spadkobiercy.

 

6. Wniesienie 20- letniej opłaty za grób przez osobę nie wymienioną w ust. 1 nie uprawnia do pochowania w grobie zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazanej.

 

7. Osoby wymienione w ust.1 mogą udostępnić swój grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, po uprzednim spisaniu oświadczenia i podpisaniu go w obecności notariusza  lub w biurze Zarządu cmentarza.

 

                                                                                   Par.13

 

1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści opłatę.

 

2. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, jednakże z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku- Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania innego zmarłego.

 

3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w danym grobie. Jednakże dopóki Zarząd cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.

 

4. Osobie, która pomimo upływu terminu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem jej na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

 

                                                                                   Par.14

 

1. Groby zwykłe i miejsca użyte do pogrzebu w grobach przeznaczonych do pomieszczenia więcej niż jednej trumny nie mogą być użyte do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat od poprzedniego pogrzebu.

 

Rozdział VI  Opłaty za grób

 

                                                                                   Par.15

 

1.Na cmentarzu stosuje się opłaty:

 

a) za miejsca grzebalne

 

b) za korzystanie z terenu substancji cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych

 

c) za korzystanie z obiektów cmentarnych

 

d) za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac remontowo- budowlanych

 

e) za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobu

 

f) za przedłużenie ważności prawa do grobu na kolejne lata

 

2. Wszystkie opłaty wymienione w ust. 1 wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 

3. Pracownik Zarządu cmentarza przyjmując opłatę, potwierdza fakt jej przyjęcia każdorazowo wydając odpowiedni dokument pokwitowania.

 

Rozdział VII Organizacja uroczystości pogrzebowych

 

                                                                                     Par.16

 

1. Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 

a) pozostały małżonek/ małżonka

 

b) krewni zstępni( dzieci, wnuki, prawnuki)

 

c) krewni wstępni ( rodzice, dziadkowie)

 

d) krewni boczni do 4 stopnia

 

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

 

2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

 

                                                                                   Par. 17

 

1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania oraz po dopełnieniu formalności a mianowicie:

 

- udokumentowaniu prawa do grobu.

 

- złożeniu w biurze Zarządu Cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC

 

- złożeniu w biurze Zarządu cmentarza oryginału aktu zgonu oraz oryginału protokołu spopielenia

 

2. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 roku, zakaz otwierania trumny.

 

3. Pogrzeby odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku włącznie w dni powszednie  w godz.900 do 1430.

 

Czas trwania uroczystości pogrzebowych uzgadnia się w Zarządzie cmentarza.

 

                                                                                  Par. 18

 

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, oprócz wymienionych powyżej formalności i dokumentów wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

 

2. W wypadku przyjęcia  do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

3. Pracownik biura Zarządu cmentarza jest upoważniony żądać od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza.

 

Rozdział VIII Zasady prowadzenia prac cmentarnych

 

                                                                         Par.19

 

1. Prace cmentarne na terenie cmentarza mogą wykonywać wyłącznie uprawnione podmioty posiadające aktualny wpis do CEDiG, wpis do KRS oraz posiadające aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jak i inne wymagane prawem zgody na wykonywanie prac cmentarnych.

 

2. Prace cmentarne zleca dysponent grobu a przypadku jego braku-  wszyscy uprawnieni do grobu, po uzyskaniu zgody Zarządu cmentarza

 

3. Zgoda Zarządu cmentarza na prowadzenie prac cmentarnych wydawana jest po złożeniu  :

 

- opisu planu prac cmentarnych( projekt nagrobka, opis planowanych robót)

 

- wpłaceniu kaucji

 

- wniesieniu opłaty za zezwolenie na prace budowlane

 

4. Zarząd Cmentarza może odmówić przekształcenia grobu ziemnego na murowany, jeżeli grób nie spełnia wymaganych norm lub z innych powodów.

 

5. Wymiary nagrobków określają stosowne wytyczne wynikające z zarządzenia Zarządu cmentarza. Standardowy nagrobek nie może przekraczać odpowiednich wymiarów zgodnych z przepisami prawa i zwyczajem obowiązującym na cmentarzu. Przy wymianie nagrobka na nowy, Zarząd cmentarza może dokonać zmiany wielkości zgodnie z przyjętymi na terenie cmentarza normami. Dopuszcza się stawianie nagrobków innych niż standardowe, jeżeli są zaprojektowane przez architekta , nie naruszają  powagi miejsca i zasad współżycia społecznego.

 

5. Wykonawca robót cmentarnych ma obowiązek zabezpieczenia ścieżki dojazdowej, otoczenia robót oraz pobliskich grobów i pomników przed: uszkodzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Za ewentualne zniszczenia i powstałe szkody wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Parafii.

 

6. Zabronione jest pozostawione zabrudzeń, gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi na ternie cmentarza. Pozostawienie w/w zanieczyszczeń zwalnia Zarząd cmentarza z odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu i przenosi odpowiedzialność na wykonawcę i Dysponenta grobu.

 

7. Zarząd cmentarza lub upoważniony pracownik ma prawo żądać przerwania ustalonych prac , wydać zakaz wykonywania prac lub nakaz opuszczenia cmentarza , jeśli stwierdzi naruszenie warunków porządkowych i postanowień regulaminu.

 

8. Zarządowi cmentarza przysługuje prawo do kontroli wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości.

 

9. Przedsiębiorca lub osoby wykonujące prace budowlane na terenie cmentarza SA zobowiązane do naprawienia szkód na terenie cmentarza i terenie przyległym, powstałych podczas ich pracy zgodnie z przepisami prawa cywilnego a w przypadku ich nie naprawienia odpowiedzialnością  za szkody obciąża Dysponenta grobu.

 

Rozdział IX Dokonywanie ekshumacji

 

                                                                                    Par. 20

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

 

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, po uzyskaniu zezwolenia miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

 

Rozdział X Postanowienia końcowe

 

                                                                                    Par. 21

 

1. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Zarządca cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów  o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.

 

3. Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych, jak również jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Zarządzie cmentarza.

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdjęcia

Koncert Pieśni Patriotycznych

Rajd "Drogi wolności"

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
135 0.064496040344238